ANBI- status

Stichting ARTmatch is aangewezen als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De status van culturele ANBI geeft een schenker de mogelijkheid om gebruik te maken van de belastingvoordelen van de Schenkingswet.

ARTtube en ART Rocks vallen onder één stichting, die bij de belastingdienst geregistreerd staat onder de naam Stichting ARTmatch

Stichting ARTmatch / locatie Museum Boijmans Van Beuningen
Bezoek- en Postadres: Westblaak 161, NL-3012 KJ Rotterdam
Vestigingsadres: Museumpark 18-20, NL-3015 CX Rotterdam
Telefoonnummer: 010-4419473 / 06-15324419
E-mailadres: info@arttube.nl
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN): 856509693
KVK: 66355680

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid


De stichting werkt volgens het bestuursmodel zoals opgetekend in de Code Cultural Governance. De bestuurders verrichten hun werk onbezoldigd.

Namen en functies bestuurders:

  • Maarten Hogenhuis - voorzitter
  • Marieke van der Kruijs - secretaris
  • Catrien Schreuder - algemeen bestuurslid
  • Minke Schat - algemeen bestuurslid
  • Rianne Schoonderbeek - algemeen bestuurslid

Voor de beloning van de directie en het personeel volgt Stichting ARTmatch de museum CAO

Beleidsplan en doelstellingen

Stichting ARTmatch heeft in de periode 2016-2020 als eerste doelstelling het aansturen van de projecten ARTtube en Art Rocks, zodanig dat het aansluit bij de doelstellingen zoals vastgelegd in de statuten: 

  • het ondersteunen en initiëren van collectieve museale educatieprojecten die afzonderlijke musea helpen om nieuwe doelgroepen aan te boren
;
  • het stimuleren en faciliteren van landelijke / internationale samenwerking tussen musea;
  • het delen van kennis en het stimuleren van kennisdeling;
  • het stimuleren van cultureel en maatschappelijk ondernemerschap in de museale sector;
  • het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Jaarrekening Stichting ArtMatch 2017