ANBI- status

Stichting ARTmatch is aangewezen als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De status van culturele ANBI geeft een schenker de mogelijkheid om gebruik te maken van de belastingvoordelen van de Schenkingswet.

Tot 1-1-2019 vielen ARTtube en ART Rocks onder één stichting, die bij de belastingdienst geregistreerd staat onder de naam Stichting ARTmatch. Per 1-1-2019 heeft de stichting haar werkzaamheden tav het videoplatform afgerond en de website teruggegeven aan Museum Boijmans Van Beuningen. Zie ook www.artrocks.nl

Stichting ARTmatch / locatie Museum Boijmans Van Beuningen
Vestigingsadres: Museumpark 18-20, NL-3015 CX Rotterdam
Postadres: Postbus 2277, 3000 CG Rotterdam
E-mailadres: esther@artrocks.nl
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN): 856509693
KVK: 66355680

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid


De stichting werkt volgens het bestuursmodel zoals opgetekend in de Code Cultural Governance. De bestuurders verrichten hun werk onbezoldigd.

Namen en functies bestuurders:

 • Voorzitter: Maarten Hogenhuis, Partner bij eventbureau Xsaga
 • Secretaris en waarnemend penningmeester: Marieke van der Kruijs, Projectcoördinator bij SIDN fonds
 • Penningmeester: vacature
 • Algemeen Bestuurslid: Catrien Schreuder, Stedelijk Museum Schiedam
 • Algemeen Bestuurslid: Minke Schat, Director at Panorama Mesdag
 • Algemeen Bestuurslid: Rianne Schoonderbeek, Conservator Educatie Museum Boijmans Van Beuningen

Voor de beloning van de directie en het personeel volgt Stichting ARTmatch de museum CAO

Beleidsplan en doelstellingen

Stichting ARTmatch had in de periode 2016-2020 als eerste doelstelling het aansturen van de projecten ARTtube en Art Rocks, zodanig dat het aansluit bij de doelstellingen zoals vastgelegd in de statuten: 

 • het ondersteunen en initiëren van collectieve museale educatieprojecten die afzonderlijke musea helpen om nieuwe doelgroepen aan te boren
;
 • het stimuleren en faciliteren van landelijke / internationale samenwerking tussen musea;
 • het delen van kennis en het stimuleren van kennisdeling;
 • het stimuleren van cultureel en maatschappelijk ondernemerschap in de museale sector;
 • het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Jaarrekening Stichting ArtMatch 2017